ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ผู้นำทางศาสนา
 
พระครูโสภณสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน
โทรศัพท์ 0-5382-9695 08-6730-2657
พระครูสมเพ็ญ กนฺตวีโร
เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล
โทรศัพท์ 0-5383-4143
พระเดชา จีรสีโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตูม
โทรศัพท์ 08-4611-4076
พระครูสังฆรักษ์รังสรรค์ อาจารสมฺปนฺโน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดส้มปล่อย
โทรศัพท์ 0-5383-4506 08-6672-1460
พระจันทร์ ขนฺติวโร
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าซาง
โทรศัพท์ 0-5383-7126
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าคำ
โทรศัพท์ 0-5383-4502
พระกาน จารุวณฺโณ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทยั้งหวีด (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง)
โทรศัพท์ 0-5382-9870

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549