ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กฎหมายสำนักงานปลัด
 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 30_58_p115.pdf (71 KB.)
การป้องกันปราบปรามการทุจริต 30_59_p144.pdf (186 KB.)
การลงคะแนนเสียงถอดถอน 30_60_p119.pdf (81 KB.)
การสาธารณสุข 30_61_p154.pdf (92 KB.)
กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 30_62_p157.pdf (113 KB.)
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 30_63_p155.pdf (96 KB.)
ความรับผิดทางละเมิด 30_64_p150.pdf (49 KB.)
คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว 30_65_0992.pdf (113 KB.)
จัดตั้งศาลปกครอง 30_66_p149.pdf (316 KB.)
ตรวจเงินแผ่นดิน 30_67_p142.pdf (128 KB.)
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30_68_0026.pdf (130 KB.)
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 30_69_p138.pdf (101 KB.)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 30_70_p145.pdf (90 KB.)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 30_71_p123.pdf (216 KB.)
รักษาความสะอาด 30_72_p120.pdf (94 KB.)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 30_73_p114.pdf (113 KB.)
สภาตำบลและอบต 30_74_0002.pdf (177 KB.)
สหกรณ์ 30_75_p110.pdf (224 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549