ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กฎหมายส่วนการคลัง
 การตรวจเงินแผ่นดิน 33_98_p142.pdf (128 KB.)
กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน 33_99_0765.pdf (72 KB.)
กำหนดอำนาจในการค้ำประกัน 33_100_p156.pdf (52 KB.)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 33_101_p147.pdf (131 KB.)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับ6) 33_102_p146.pdf (73 KB.)
ภาษีบำรุงท้องที่ 33_103_p134.pdf (113 KB.)
ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่3) 33_104_p136.pdf (57 KB.)
ภาษีป้าย 33_105_p132.pdf (97 KB.)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33_106_p125.pdf (101 KB.)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 33_107_p123.pdf (216 KB.)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 33_108_p114.pdf (113 KB.)
สภาตำบลและอบต 33_109_0002.pdf (177 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549