ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 
นายรังสรรค์ ปัญโญแสง
ประธานสภา อบต.มะขุนหวาน
นายจันทร์ติ๊บ ก้อนใจ
รองประธานสภา อบต.มะขุนหวาน
นายดำรงค์ ใจตา
สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ 1
นายเจตพงษ์ กันทาสม
สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ 2
นายชำนาญ ปันใหม่
สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ 5
นายณฤทธิ์ ถาลูน
สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ 6
นายเจริญ ใจน้อย
สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ 7

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549