ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
การจัดการองค์ความรู้
 

 

การจัดการองค์การรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

เพื่อที่จะให้มีการ  รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการต่างๆ  ได้ทันเวลา  และทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)

ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   มาตรา  11  กำหนดให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการ จัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

1. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ได้ผลมากกว่าเงิน
2. การมีหัวใจบริการ
3. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี
4. หลักธรรมาภิบาล


แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558               

2.ซักซ้อมการส่งเงินส่งทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558                   

3.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.                                                   

4.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557                       

 5.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2558                     

 6.หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฎิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ   

7.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร

1.  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล


2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

1. การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การพัฒนาด้านกฎหมายของ อปท. สู่อาเซียน
3.การลดรังสีจากคอมพิวเตอร์
4.เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
5.คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
6.คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
7.คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย
8.มุมมองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด่วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
9.ระบบปฎิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
10.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
11.พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
12.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
13.พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546


 

 



 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549