ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
สำนักงานปลัด
 
นายวุฒิพงศ์ เอกอมร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัชรินทร์ บุญคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกพลกฤต วาสนานุกูลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสิริพร สกุลวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปทุมรัตน์ ขวัญดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางวิไลวรรณ ศรีพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุชา กันธิยา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอัญชลี ยะสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง
คนงานทั่วไป

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549