ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กองคลัง
 
นางสาวลัทนี ปิตุรัตน์เจริญกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพงศกร เมืองแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอัจฉรี จี้วรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางวราภรณ์ ใจสม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอัญชลี หนูให้ทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางเบญญาภา บุญทา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549