ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
การให้บริการ
 
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบและทางจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องจัดทำทั้งหมดกับคู่มือกลางสำหรับประชาชนที่มีส่วนราชการจัดทำให้และทางสำนักงาน ก.พ.ร.ได้อนุมัติผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. อย่างต่อเนื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การเผยแพร่คู่มือ โดยให้เทศบาลปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ขอยื่น และเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์  นั้น 

     เพื่อให้การดำเนินการตามการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงขอประกาศชื่อคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานตามกระบวนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานจัดทำ

 http://www.makhunwan.go.th/news.php?cateid=1&p=2คู่มือประชาชน 126_690_461_659_mkw (4).docx (3.42 MB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549