องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

-:- เช็คชื่อ 43 จังหวัด ล่าสุด เดินทางไปแล้วต้อง 'กักตัว' เลี่ยง 'โควิด-19' ระบาด 
-:- สรุปคำสั่ง ป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 
-:- ประชาสัมพันธ์ฺการห้ามเผาในท่่ี่โล่งทุกชนิด ( 1มีนาคม-30เมษายน 2564) 
-:- ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 
-:- ประชาสัมพันธ์  
-:- ประชาชรกลุ่มเสี่ยง(ผู้ทำงานในกลุ่ม สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร และตลาด) ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19  
-:- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ 
-:- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
-:- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กิจกกรรมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 ในพื้นที่
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร ย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯประจำปีงบประมาณ ๒๕64
กิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2564
กิจกรรม การจัดการขยะและลดมลพิษทางอากาศ 2564
กิจกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2564
โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2564ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขุนหวาน - บ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ม.5  
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิง 2562 
-:- ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ม.5 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล มะขุนหวาน – บ้านสันกอเก็ต หมูที่ 10 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้าค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณล้าเหมืองสันดอน หมู่ที่5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6 จ่ายขาด 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง3เมตร ม.6 จ่ายขาด  
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต( PARA Asphaltic Concrete) 
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุทุ่งตูม

-:- ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 
-:- ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมใบประกอบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ปรับขยายวัน เวลาในการเก็บ ขนขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
-:- มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส 


ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ