องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

-:- ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง 
-:- คู่มือประชาชน ชุด การเลือกตั้ง อบต. 
-:- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 (ฉบับที่2) 
-:- การหาเสียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน -:- ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/11/64 
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- บันทึกข้อตกลง (MOU) 
-:- ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- แบบประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การสำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ รับวัคซีน MODERNA จากสภากาชาดไทย  
-:- วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
รณรงค์โค้งสุดท้าย ไปใช้สิทธ์เลือกตัั้ง
บริการประชาชนศูนย์พักคอย อำเภอสันป่าตอง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันป่าตอง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจบริโภคข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขุนหวาน - บ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ม.5  
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิง 2562 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล มะขุนหวาน – บ้านสันกอเก็ต หมูที่ 10 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้าค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณล้าเหมืองสันดอน หมู่ที่5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6 จ่ายขาด 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง3เมตร ม.6 จ่ายขาด  
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต( PARA Asphaltic Concrete) 
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุทุ่งตูม

-:- ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลมะขุนหวาน ประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 
-:- คำสั่งที่ 41/2564 คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว 
-:- คำสั่ง 43/2564 เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรค (ไม่สวมหน้ากากปรับ 2000) 
-:- คำสั่งที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก 
-:- คำสั่งที่ 39/2564 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
-:- คำสั่ง 38/2564  
-:- คำสั่งที่ 37/2564 เรื่อง การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค 
-:- ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 
-:- ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมใบประกอบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ปรับขยายวัน เวลาในการเก็บ ขนขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2562 


ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ