องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เพื่อที่จะให้มีการ  รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการต่างๆ  ได้ทันเวลา  และทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)

ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   มาตรา  11  กำหนดให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการ จัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

 1. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ได้ผลมากกว่าเงิน
  2. การมีหัวใจบริการ
  3. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี
  4. หลักธรรมาภิบาล

 

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558               

2.ซักซ้อมการส่งเงินส่งทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558                   

3.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.                                                   

4.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557                       

 5.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2558                     

 6.หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฎิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ   

7.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร
 2. ) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. )คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล

 3. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร
 4. การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2.การพัฒนาด้านกฎหมายของ อปท. สู่อาเซียน
  3.การลดรังสีจากคอมพิวเตอร์
  4.เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  5.คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
  6.คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
  7.คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย
  8.มุมมองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด่วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  9.ระบบปฎิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
  10.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  11.พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  12.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  13.พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546