องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,089
เดือนที่แล้ว
4,188
ปีนี้
35,207
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
100,940
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม7 ก.ย. 2566
2เอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน7 ก.ย. 2566
3เอกสารประชาสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า3 ส.ค. 2566
4เอกสารประชาสัมพันธ์ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน3 ส.ค. 2566
5เอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก10 ก.ค. 2566
6เอกสารประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ10 ก.ค. 2566
7เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ12 มิ.ย. 2566
8เอกสารประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256112 มิ.ย. 2566
9เอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11 พ.ค. 2566
10เอกสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ11 พ.ค. 2566
11เอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2566
12เอกสารประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีออนไลน์7 เม.ย. 2566
13เอกสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25406 มี.ค. 2566
14เอกสารประชาสัมพันธ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ6 มี.ค. 2566
15เอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร13 ก.พ. 2566
16เอกสารประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254313 ก.พ. 2566
17เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.25359 ม.ค. 2566
18เอกสารประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน9 ม.ค. 2566
19เอกสารประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.25485 ธ.ค. 2565
20เอกสารประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย5 ธ.ค. 2565

1 2   >>  >|