องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือน19 เม.ย. 2566
2ประกาศ ก.อบต.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้น19 เม.ย. 2566
3ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.256310 ม.ค. 2565
4ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
5ประกาศ มาตรฐานเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.256310 ม.ค. 2565
6ประกาศ การกำหนดรายการ คชจ.เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ(ฉ.4)10 ม.ค. 2565
7ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ สำหรับข้าราชการครู10 ม.ค. 2565
8ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับ 2) 629 ต.ค. 2563
9ประกาศ กำหนดหมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6 การเพิ่่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูวใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน )9 ต.ค. 2563
10ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย (ฉบับ3)พ.ศ.25629 ต.ค. 2563

1