องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขรก.ท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ.2562 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
5พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
6ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่(การย้าย,มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย,การให้ออกจากราชการ,โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน)29 ก.ค. 2564
7ประกาศ ก.อบต.จ.ชม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. พ.ศ.2562 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
8ประกาศ ก.อบต.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
9การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับราชการใหม่ (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (งานนโยบายและแผน) (งานงบประมาณ)29 ก.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554) (งานกิจการสภา)29 ก.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)29 ก.ค. 2564
13คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)27 ก.ค. 2564
14พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
15พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
16พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
17พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
18พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พ.ศ-พ.ศ.-2562 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
19พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
20พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2554 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|