องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,424
เดือนที่แล้ว
2,646
ปีนี้
18,940
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
53,286
ไอพี ของคุณ
18.204.56.185

1
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ 5ส. เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมปลูกต้นไม้ และ 5 ส  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการแต่งกายชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการแต่งกายชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ (ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นวัฒนธรรมองค์กร

08 เมษายน 2565

เข้าแถวหน้าเสาธง กล่าวคำปฏิญาณตน และฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 08.00 น. กล่าวคำปฏิญาณตนคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์แรกของเดือน

14 มีนาคม 2565

กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต.มะขุนหวาน ได้จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด (CHIANGMAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ เจียงใหม่เมืองงาม" ครั้งที่ 2

09 มีนาคม 2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย"  นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

 พิธีมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต  บัณฑิตปัจฉิมวัย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต.มะขุนหวาน ร่วมด้วยศพอส.ตำบลมะขุนหวานและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย" นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565),องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ/คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)/ผู้บริหาร อปท./จนท. และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านตามกรอบปฏิทินการเชื่อมโยงการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้ร่วมลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

18 กุมภาพันธ์ 2565

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ และงานบริการอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน ร่วมกับการประชุมประชาคมจัดทำแผนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
นายกเพชร ยะอนันต์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และนางสาวกุศุมา บัวพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  มอบเงินอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
09 กุมภาพันธ์ 2565

งานศาสนาและประเณีท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
กิจกรรม การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
 การฝึกอบรม “การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง และสำหรับใช้ปฏิบัติเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา”
วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
07 กุมภาพันธ์ 2565

งานกีฬาและนันทนาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร  กิจกรรมเบิกบานลานเรียนรู้ (เรียนรู้วิถีใหม่ New Normal)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
28 มกราคม 2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรมมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565  ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ

28 มกราคม 2565

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการให้การศึกษาหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ (กฎหมายและสิทธินิติกรรมสำหรับผู้สูฃอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน จัดกิจกรรมการให้การศึกษาหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ (กฎหมายสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้สูงอายุ) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาศึกษาเรียนรู้ได้รับความรู้จากสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

27 มกราคม 2565

การส่วเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อรักษาระดับหรือยกระดับให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไป,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ผลคะแนนทุกปีหลังจาก ปปช.ประกาศผลคะแนนประจำปี)

2.วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่สอดคล้องกับผลการประเมิน

3.กำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

- 3.1กำหนดผู้รับผิดชอบ

- 3.2ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ

- 3.3กำหนดแนวทางการปฏิบัติติดตาม

- 3.4แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของแต่ละปี

19 มกราคม 2565

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการดูแลบริหารร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน จัดกิจกรรมการดูแลบริหารร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจและได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

22 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)