องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
491
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
1,718
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,718
ไอพี ของคุณ
34.238.248.103กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย ในด้านคุ้มครองผู้บริโภค ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

โครงการอาหารปลอดภัย  สู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน นี้ขึ้นประจำปีงบประมาณ 2563

 หลักการและเหตุผล

            อาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ แต่หากอาหารนั้นมีสารที่เป็นอันตรายปนเปื้อน หรือแม้แต่มีสารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้  แต่มีปริมาณที่มากกว่าที่กำหนดก็ย่อมให้เกิดพิษภัยกับผู้บริโภค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย เป็นสิ่งที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน ควบคุม ดูแล เฝ้าระวัง และป้องกัน ให้กับประชาชน เน้นให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร ปลอดภัย มีคุณค่าอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจุบันปัญหาสำคัญที่พบในอาหารสด มักจะมีสารปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อาจเกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรืออาจถึงกับชีวิตได้ ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผู้บริโภค ทำให้ได้รับสารปนเปื้อนเข้าไปสะสมในร่างกาย

          ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ คติพจน์ประจำชาติ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เป้าหมายหมายและประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เพื่อการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒธรรม กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความหลากหลายของประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน งานสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย  สู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของอาหาร   และ  เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความรู้แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อไป ต่อไป

  1. วัตถุประสงค์

      2.1 เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร   สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับ เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน และหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2.2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

กำหนดการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพ อย.น้อย ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

ภายใต้ โครงการ อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ประจำปี  2563
วันศุกร์ที่    7   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563
  เวลา  08.00 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

********************************

 

เวลา 08.00 – 08.30 น.                                   : ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น.                                   ; กล่าวเปิดพิธีฝึกอบรม                                                                                                                         โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

เวลา 09.00 – 11.00 น.                                    : บรรยาย เรื่อง   –การเลือกชื้ออาหารที่ปลอดภัย

                                                                                        -วิธีการการดูฉลากโภชนาการ

                                                                                         -การล้างผักที่ถูกวิธี

เวลา 11.00 – 12.00 น.                                   : ทำกิจกรรม สรุปทบทวนความรู้ ถาม-ตอบ

 

 วิทยากร โดย นางเยาวลักษณ์ อุดมวรรธณ์

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.บ้านสบหาร

 

 

 

07 สิงหาคม 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯประจำปี พ.ศ.2563

*******************************************

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น  สุนัข แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรค ก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้  โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายนของ ทุกปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค  คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของโรคพิษสุนัข องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ให้แก่ ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค ในพื้นที่ในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข แมว และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลหันมาตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพังยางจึงกำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับผู้เลี่ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ขึ้นในปีงบประมาณ 2563

  1. วัตถุประสงค์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและนำไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ โดยการสังเกตพฤติกรรมและการตอบคำถาม

  1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี2535ที่

เกี่ยวข้องกับเจ้าของสุนัขหรือแมว

06 สิงหาคม 2563

กิจกกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เนื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน นำทีมโดยท่านนายกเพชร ยะอนันต์  ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทุกเครืข่าย กลุ่มประชาชนที่สนใจได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม ชุมชนต้นแบบ ตลาดนัดสีเขียว เพื่อส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมสุขภาพตำบลมขุนหวาน ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขุนหวาน แลัทีมงานสุขภาพ อสม.ตำบลมะขุนหวาน

     

29 กรกฎาคม 2563

โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
16 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
16 กรกฎาคม 2563

ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ พลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะฯประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
กิจกรรมการจัดบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าจากการคัดแยกขยะ ขอขอบคุณทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนทีมวิทยากร workshop ด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้จากการเกษตร ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมขาติ แทนการใช้ พลาสติก โฟม
11 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลดขยะจากต้นทาง 3Rs เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะฯประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
กิจกรรมชุมชนต้นแบบทดลองทำกระดาษจากใบลำใย แนวทางเลือกการจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่มีอยู่ในชุมชน. ลดการเผา. ลดมลพิษ.
#ที่นี่มะขุนหวาน#สัดส่วน ใบลำใยแห้ง 3 กิโล ปอสา 2 กิโล จะได้กระดาษ ถึง 12 แผ่นเลยนะ
10 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แยกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะฯประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
ต่อยอดการคัดแยกขยะ
อบต. มะขุนหวาน ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซส์เคิล. ✌️✌️✌️
ที่นี่มะขุนหวาน
09 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลดขยะจากต้นทาง 3Rs ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะฯประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต. มะขุนหวาน ร่วมกับ กศน. ตำบลมะขุนหวาน สันป่าตอง ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน ลดขยะจากต้นทาง ใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนดอกไม้สด ในการทำพวงหรีด...ลดขยะ ลดการเผา #ชุมชนต้นแบบ มะขุนหวานรักษ์โลก# ✌️✌️

08 กรกฎาคม 2563

กิจกกรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อถล.ในกลุ่มเยาวชน  ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรม อบรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในกลุ่มเยาวชน  จัดร่วมกับ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลมะขุนหวาน 

เด็กๆ คือผ้าขาว พร้อมซึมซับทุกสิ่งที่เข้ามา

05 กรกฎาคม 2563

โครงการบริหารจัดการมลภาวะจากการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง และ กศน.ตำบลมะขุนหวาน ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ในกับผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
เรื่อง แนะนำแนวทางการยกระดับมาตรฐานการทำปศุสัตว์ ด้วยระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) โดย ทีมงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
เรื่อง การจัดการมลภาวะในสถานที่เลี้ยงสัตว์
- การจัดการน้ำเสียในฟาร์ม
- การจัดการกลิ่นในฟาร์ม
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ การทำเชื้อราขาว
โดย ทีมงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
เพื่อ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากการประกอบอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
03 กรกฎาคม 2563

ตรวจสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก่อนเปิดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
วันนี้ 1 ก.ค.63
ทีมศปก.ต.มะขุนหวาน
นำโดยท่านปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
คุณหมอโกสินทร์ อินจันทร์
ผอ.รพ.สต.มะขุนหวาน
จนท.อบต.มะขุนหวาน
ได้เข้าตรวจห้องเรียน โรงอาหาร
จุดคัดกรอง ทางเข้า-ทางออกของรร.
ในการเปิดเรียนวันเเรก ให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรน ณ
????ร.ร.บ้านม่วงพี่น้อง
????โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
????ศูนย์เด็กเล็กต.มะขุนหวาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและคำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ covid-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรค ภายในห้องเรียน และการจัดระยะห่างของโต๊ะ-เก้าอี้ ภายในห้องเรียนค่ะ
????ขอขอบคุณหัวหน้าปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง
ทีมงานควบคุมโรค ต.มะขุนหวาน ทุกท่าน
ที่ร่วมด้วยช่วยกัน มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ค่ะ????????
01 กรกฎาคม 2563

โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

จาการสำรวจภาวะโภชนาการการเด็กแรกเกิด-71 เดือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน เด็กในพื้นที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่สมส่วน ถึงร้อยละ 91.35 (จากรายภาวะโภชนาการการเด็กแรกเกิด-71เดือน จำแนกตามหมู่บ้าน/เพศ(ชาย/หญิง จำนวน 105 คน ประจำปี 2562) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สิ่งสำคัญจะต้องมีการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง ครูผู้และเด้กในพื้นที่ ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครองครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

27 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ลดการเผา ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะฯ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่ จึงมีความตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะที่เหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง ได้ร่วมมือกับทางพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำเตาเผาลดควันสำหรับชุมชนอย่างง่าย หรือ “เตาเผาลดควัน” ที่มีต้นทุนตำ เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการ นำไปใช้กำจัดของเหลือทิ้งจากการเกษตรแทนการเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยได้พัฒนารูปแบบจากเตาเผาลดควันจาก สำนักงานพลังงานเชียงใหม่และได้มีทดสอบ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยควันที่เกิดจากการเผาน้อยมากเมื่อเทียบกับ การเผาในที่โล่งแบบเดิมๆ และเพื่อให้มีการนำไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาและลดมลพิษหมอกควัน จากการเผาในที่โล่งได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งประฏิกูลประจำปี 2563 #ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 มิถุนายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)