องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

กิจกกรรมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 ในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
09 เมษายน 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร      ย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯประจำปีงบประมาณ ๒๕64,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์

         - เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง วิธีป้องกันโรค หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามกฎหมาย และได้รู้จักวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง

       -  เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

31 มีนาคม 2564

กิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มะขุนหวาน โดยท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มะขุนหวาน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

19 มีนาคม 2564

กิจกรรม การจัดการขยะและลดมลพิษทางอากาศ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะขุนหวาน  และประชาชนในพื้นที่ มีความตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะพลาสติก โฟม และวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผา ลดการเกิด PM2.5  จึงร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาวัสดุวิทยาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำภาชนะจากธรรมชาติ เพื่อนำพืชหรือวัสดุทางธรรมชาติ เช่น ใบลำไย ใบกล้วย มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะในการบรรจุอาหาร เพื่อลดปัญหาขยะประเภท พลาสติก โฟม และลดปัญหาการเผา การสร้างมลพิษทางอากาศ การเกิด PM 2.5 เพราะวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติให้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
 2. เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสร้างมลพิษทางอากาศ การเกิด PM 2.5
25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ปริมาณขยะในปัจจุบัน มีจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม  อาทิเช่น  ไวนิล กระสอบปุ๋ย กระสอบอาหาร ซึ่งมีมากในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำปัญหามาวิเคราะห์ และได้แนวความคิดริเริ่มที่จะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่มีอยู่มากจึงนำ ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จาก เศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นชิ้นงาน กระเป๋าในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง  สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นอีกทั้งยังช่วยสร้างจิตรสำนึกรักษาสภาพแวดล้อม ลดการเกิดขยะในชุมชน อีกด้วย

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
 2. เพื่อจัดการลดปัญหาขยะในพื้นที่
24 กุมภาพันธ์ 2564

 โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

จาการสำรวจภาวะโภชนาการการในเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 - 12 ปี) เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 140 คน พบมีภาวะโภชนาการที่ไม่สมส่วน  ถึงร้อยละ 30.71. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลดน้อยหรือหมดไปได้ สิ่งสำคัญนอกจาการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก แล้วนั้น การส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพทางโภชนาการ จึงมีความจำเป็นเช่นกัน

วัตถุประสงค์

        -เพื่อค้นหาเด็กขาดสารอาหารรายใหม่ เพื่อติดตามและดูแลเด็กขาดสารอาหารทั้งรายใหม่และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง

        -เพื่อให้เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 - 12 ปี) สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

 เป้าหมาย

          -เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 - 12 ปี)  จำนวน 30 คน

04 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมควบคุมป้องโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ทาง อบต.มะขุนหวาน ได้จัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 โดยจัดเตรียมเคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค ทราบอเบท จำนวน 5 ถัง และส่งมอบให้ทาง รพสต.บ้านมะขุนหวาน ไว้ดำเนินการควบคุมโรคต่อไป

25 มกราคม 2564

งานควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนผัน การจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
 
จนททีม ศปค.ตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับ อสม.ตำบลมะขุนหวาน ได้ลงตรวจสถานที่ ตลาดนัด”ฮิมคลอง” บ้านสันทราย หมู่ 1 ตามมาตการผ่อนคลายให้เปิด ตลาดนัด ภายใต้มาตรการป้องกันโรค ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
????ขอให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ????✌????
 
25 มกราคม 2564

กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน ในช่วงทเศกาลปีใหม่ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่จุดตรวจบริเวณลานหน้าป้อมยามตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียร  วินัยพานิช จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.ร่วมพิธี

30 ธันวาคม 2563

รับบริจาคขยะ งานอำเภอยิ้้ม บ้านดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วันนี้ อบต.มะขุนหวาน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มสันป่าตอง  ออกบริการให้บริการรับแลก ขยะ กับน้ำยาล้างจาน มาม่า และถุงรักษ์โลก

 

10 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ตลาดนัดขยะชุมชนหมู่ที่ 5บ้านมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง   สร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในชุมชน F  ตามนโยบาย  จังหวัดสะอาด

23 กันยายน 2563

กิจกรรม ทำปุ๋ยใบไม้แบบไม่พลิกกอง เพื่่อลดการเผา ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ร่วมมือกันจัดทำจุดรับใบไม้ในการทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกอง แล้วแจกจ่ายให้ชุมชนได้ใช้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการงดเผา ลด PM2.5 ในชุมชน  ชาวมะขุนหวานรักษ์โลก 

23 กันยายน 2563

กิจกรรมถอดบทเรียน การดำเนินการการจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนเปลงสภาวะภูมิอากาศ ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการขยะในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย สำนักสิงแวดล้อมจังหวัดเชียง ชุมกับ อบต. มะขุนหวาน กศน.ตำบลมะขุนหวาน และ ตัวแทนประชนในพื้นที่ 

14 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดการพออยู่พอกินและสร้างรายได้,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
03 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุมีทักษะดูแลสุขภายกายและสุขภาพจิตใจ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
01 กันยายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)