องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.204.73.51

1
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ชมรมผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. มะขุนหวาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิกร  ยาอินตา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

01 กรกฎาคม 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

06 เมษายน 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการการตัดช่อตุงล้านนา และพิธีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการสืบสานประเพณีล้านนา

06 เมษายน 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ก่อนการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

1.การให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

2.กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

3.การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

17 มีนาคม 2564

โครงการสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการจักสานไม้ไผ่ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สามารถสร้างรายได้ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพต่อไป

24 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน

1.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและบริกาารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ

2.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

3.เพื่อเป็นศูนย์เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

4.เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน

5.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ

6.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่

26 ตุลาคม 2563

โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัถุประสงค์ 

-ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย

-ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

16 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน

10 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตนเอง

 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ร่วมพบปะสังสรรค์ อันนำไปสู่การมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้น

28 มิถุนายน 2562

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอบต. ปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอบต.มะขุนหวาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ให้มีการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยื่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน

11 มิถุนายน 2562

โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย/ กิจกรรม

1.1กิจกรรมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ   จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  20 คน           

1.2 กิจกรรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 70 คน

 

31 มกราคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)