องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2563,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัถุประสงค์ 

-ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย

-ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

16 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน

10 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตนเอง

 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ร่วมพบปะสังสรรค์ อันนำไปสู่การมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้น

28 มิถุนายน 2562

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอบต. ปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอบต.มะขุนหวาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ให้มีการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยื่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน

11 มิถุนายน 2562

โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2562,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย/ กิจกรรม

1.1กิจกรรมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ   จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  20 คน           

1.2 กิจกรรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 70 คน

 

31 มกราคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)