องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,089
เดือนที่แล้ว
4,188
ปีนี้
35,207
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
100,940
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

-:- ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง 
-:- คู่มือประชาชน ชุด การเลือกตั้ง อบต. 
-:- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 (ฉบับที่2) 
-:- การหาเสียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน -:- การบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน 
-:- แบบประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สื่่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประซาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนต เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด 
-:- รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
-:- รณรงค์ประฃาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น 
-:- ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบ ป้องกันควบคุมมลพิษ และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 
-:- ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 
-:- รับชำระภาษีผ่านธนาคาร 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานทั้งแบบมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กิจกรรมการทำผางประทีป เพื่อสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีเดือนยี่เป็ง
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566
การประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขุนหวาน - บ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ม.5  
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิง 2562 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล มะขุนหวาน – บ้านสันกอเก็ต หมูที่ 10 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้าค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณล้าเหมืองสันดอน หมู่ที่5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6 จ่ายขาด 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง3เมตร ม.6 จ่ายขาด  
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต( PARA Asphaltic Concrete) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุทุ่งตูมข้าวแต๋นน้ำแตงโม
แคบหมูพื้นเมือง
หัตถกรรมกระดาษสาบ้านดงป่าซาง


-:- ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศแต่งตั้งคณะดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก(อถล.)ตำบลมะขุนหวาน 
-:- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระดับท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ 
-:- ประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร 
-:- ประกาศเรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 
-:- ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลมะขุนหวาน ประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง รายงานผลการลดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมการผลิตยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
-:- นโยบาย/มาตรการควบคุมการผลิตยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
-:- ประกาศแต่ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครอบสุขภาพผู้ไม่สูบหรี่ ตำบลมะขุนหวาน 


ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ