องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
2,292
ปีนี้
7,363
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
73,096
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

-:- ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง 
-:- คู่มือประชาชน ชุด การเลือกตั้ง อบต. 
-:- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 
-:- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2563 (ฉบับที่2) 
-:- การหาเสียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.มะขุนหวาน -:- จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 
-:- จดหมายข่าว ภาษีป้าย ปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ขยายเวลาการดำเดินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2566 
-:- แบบประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ขยายเวลาการดำเดินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2565 
-:- แบบประเมินความพึงพอใจ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ประจำปี 2565 
-:- โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานทั้งแบบมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
-:- กิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)
กิจกรรม ประเพณีต๋านก๋วยสลาก ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งตูม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2565
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ 5ส. เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขุนหวาน - บ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ม.5  
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิง 2562 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล มะขุนหวาน – บ้านสันกอเก็ต หมูที่ 10 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.มะขุนหวาน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้าค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณล้าเหมืองสันดอน หมู่ที่5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6 จ่ายขาด 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง3เมตร ม.6 จ่ายขาด  
-:- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต( PARA Asphaltic Concrete) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุทุ่งตูมหัตถกรรมกระดาษสาบ้านดงป่าซาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนมกิ๋นเล่น


-:- ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลมะขุนหวาน ประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง รายงานผลการลดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมการผลิตยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
-:- คำสั่งที่ 41/2564 คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว 
-:- คำสั่ง 43/2564 เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรค (ไม่สวมหน้ากากปรับ 2000) 
-:- คำสั่งที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก 
-:- คำสั่งที่ 39/2564 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
-:- คำสั่ง 38/2564  
-:- คำสั่งที่ 37/2564 เรื่อง การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค 
-:- ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 


ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ