องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

รายการวันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)30 ก.ค. 2564
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)30 ก.ค. 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (งานสารบรรณ)30 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543) (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)30 ก.ค. 2564
คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)30 ก.ค. 2564
ภาษีเงินได้หัก-ณ-ที่จ่าย อปท. (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)29 ก.ค. 2564
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)29 ก.ค. 2564
ระเบียบค่าเดินทางฯ-ฉบับที่-4-2561 (งานการเงินและบัญชี)27 ก.ค. 2564
ระเบียบค่าเดินทางฯ-ฉบับที่-3-2559 (งานการเงินและบัญชี)27 ก.ค. 2564
ราคามาตราฐานครุภัณฑ์-ธันวาคม-2563 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
ระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ก.ค. 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11 ก.ค. 2563
การศึกษาแห่งชาติ11 ก.ค. 2563

123  >> >|