องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

รายการวันที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (งานบริหารทั่วไป)30 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขรก.ท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ.2562 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่(การย้าย,มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย,การให้ออกจากราชการ,โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน)29 ก.ค. 2564
ประกาศ ก.อบต.จ.ชม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. พ.ศ.2562 (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
ประกาศ ก.อบต.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับราชการใหม่ (งานการจนท.)29 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (งานนโยบายและแผน) (งานงบประมาณ)29 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554) (งานกิจการสภา)29 ก.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)29 ก.ค. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)27 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พ.ศ-พ.ศ.-2562 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2554 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)23 ก.ค. 2564

1234  >> >|