ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
  กิจกรรม  
 

   

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2563 <26/05/63>

อบต.มะขุนหวาน ได้ดำนินกิจกรรมภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนมีการพึ่งตนเองในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน/51รายออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตามมตราการผ่อนปรน <26/05/63>

เมื่อวันที่ (25พ.ค. 63) ทีมศุนย์ปฏิบัตืงานควบคุมโรคติดต่อ โควิท 19 ตำบลมะขุนหวาน นำทีมโดย นายโกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วย ทีมปกครองตำบล ทีมสุขภาพตำบลมะขุนหวาน ลงพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน ตามแผนมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้คลายล็อคร้านค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้วหลายบริการ ตามนโยบายรัฐบาล ยังคงเหลือสถานบันเทิง โรงหนัง สนามกีฬาชนไก่ วัวชน มวย ร้านนวดสปา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีคนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ยังคงงดให้บริการประชาชนและหยุด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี และเน้นย้ำร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และห้ามจัดโปรโมชั่น นาทีทองหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการสัมผัสใกล้ชิดกันซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 กิจกรรม รวมถึงยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านต่าง ๆโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <06/03/63>

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” อันเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดอบรม สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดทำได้เองกิจกรรมรณรงค์ งดเผา เพื่อลดฝุ่นPM2. ป้องกันโรค <05/02/63>

อบต.มะขุนหวาน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ งดเผา เพื่อลดฝุ่นPM2.5 พร้อมแจก หน้ากากาอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนาในเขตพื้นที่ตำบลมะขุนหวานโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ <30/01/63>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน ได้ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ลานกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลมะขุนหวาน <10/01/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ลานกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลมะขุนหวาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 "มะขุนหวานเกมส์" <23/12/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 "มะขุนหวานเกมส์" ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2563ใครทิ้งไม่รู้ ? #แต่พวกเราเก็บ <26/07/62>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา17.30น.อบต.มะขุนหวานนำทีมโดยนายกเพชร ยะอนันต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีดี ที่ทางชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายได้จัดขึ้น ร่วมกันเก็บขยะภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และสร้างจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะ รวมถึงแสดงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน
ฝากแง่คิดคำพูดดีดีจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายชาญชัย หลวงอ้าย "ใครทิ้งไม่รู้ ? #แต่พวกเราเก็บ #ทำดีเพื่อพ่อ # ถวายในหลวง ร.9 และร.10กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้งสุข <09/06/62>

วันนื้องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด กับทางผู้นำชุมชน และ ประชาชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่หมู่ที่7 บ้านดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน เพื่อช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้สะอาด สวยงามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง <08/06/62>

วันนี้ ศส.มช.บ้านมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยได้รับงบประมาณจาก สป.สช.ในระดับพื้นที่ อบต.มะขุนหวาน
โดยมีนายกเพชร ยะอนันต์ นายก อบต.มะขุนหวาน ในฐานะปธ.กองทุนเป็นปธ.เปิดกิจกรรม และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จ.เชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7  


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549